PROGRAM HLP SB Bagi PPPT
OBJEKTIF

Dilaksanakan sebagai menyokong program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH). Objektif adalah seperti berikut:

· Meningkatkan kualiti tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti.

· Memperkasa pengajian tinggi dengan 30% pensyarah di politeknik dan kolej komuniti memiliki kelayakan sarjana dan PhD pada tahun 2020.

· Sebagai salah satu strategi untuk memperkasakan pengajian tinggi negara bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat pengajian tinggi serantau.

· Untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan di politeknik dan kolej komuniti melalui pewujudan tenaga pengajar yang berpendidikan tinggi.

GOLONGAN SASARAN

· Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

PERINGKAT PENGAJIAN

· Ph.D

· Sarjana

TEMPAT PENGAJIAN

· 20 IPTA

· UTP

· MMU

· UNITEN

IKATAN PERJANJIAN

· Calon yang layak akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak berkuat kuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian.

SYARAT

SYARAT UMUM

· Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti kursus ijazah lanjutan hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi. Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya.

SYARAT

SYARAT KHUSUS

Berumur tidak lebih 50 tahun bagi peringkat Sarjana dan 46 tahun bagi peringkat Kedoktoran (PhD) ada tarikh tutup permohonan;

· Telah disahkan dalam perkhidmatan;

· Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam skim PPPT pada tarikh tutup permohonan;

· Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan (purata minimum 85 markah) setiap tahun bagi tiga tahun terkini;

· Telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian secara separuh masa / sambilan di mana-mana IPTA tempatan, Universiti Multimedia, Universiti Teknologi Petronas atau Universiti Tenaga Nasional;

· Telah mendaftar untuk sesi akademik tahun yang berkenaan;

· Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan (pencapaian CGPA minimum 2.5) bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ijazah Sarjana yang baik bagi pengajian peringkat PhD;

· Belum memiliki kelayakan Ijazah Lanjutan di peringkat yang sama tanpa mengira bidang pengkhususan;

· Kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan tugas pegawai dan diperlukan demi kepentingan perkhidmatan;

· Tidak menerima sebarang bentuk penajaan daripada mana-mana badan penaja lain;

· Bebas daripada sebarang hukuman tatatertib dan dakwaan di mahkamah; dan

· Telah mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa.

PEMILIHAN

· Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat ditetapkan sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga.

· Pemilihan muktamad akan diputuskan oleh Jawatankuasa Biasiswa, KPT.

PERMOHONAN / PERTANYAAN

Hebahan permohonan adalah melalui Portal KPT dan permohonan adalah secara atas talian.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Biasiswa
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya


Talian Utama : 03 – 8888 1616 (samb.)
Faks : 03 – 8870 6839